RU  ENG  LV 

 

Rīgas Horeogrāfijas vidusskola

Adrese:
 
Rīga, Kalnciema iela Nr.12
 LV-1048

 tālrunis:
 67 615339
 67 614115

 fax:
 67 615870

 e-pasts: rhsk@tvnet.lv

 Darba laiks: 8.00-19.30

 Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 10.00- 16.00 Rekvizīti:
 
Reģ. nr.:  90000013108
  Valsts kase - TRELLV22
  Konts - LV75TREL2220519003000

  Ziedojumu konts - LV21TREL7220100000000

 

 

 


direktora p.i.
Inese Apine-Ritenberga

inese.apine@inbox.lv

tālr. 67 614115

Pieņemš.laiks: otrdienās    10.00-12.00, 

                     piektdienās 13.00-15.00

mākslinieciskais vadītājs
Haralds Ritenbergs

haralds.ritenbergs@inbox.lv

tālr. 67 614115

galvenā grāmatvede
Inta Silniece

 rhv.gram@inbox.lv

tālr. 67 617991

personālinspektore
Iveta Matule

 iveta.rhs@inbox.lv

tālr. 67 615870

saimniecības struktūrvienības vadītāja Jeļena Batalova

 jelena.batalova@inbox.lv

tālr.  67 615870 

pasākumu organizators

 rhsk@tvnet.lv

tālr.  67 614115
29 190322